Standpunten

Hieronder vind je de 28 standpunten per thema. Wil je graag iets kwijt over een standpunt? Zijn we iets vergeten? Laat het dan zeker weten bij het onderschrijven van het referendum.

Samenleven

 • Studenten zijn meer dan bezoekers van de stad. We zouden beschouwd moeten worden als volwaardige buurtbewoners. Het beleid van het stadsbestuur zou ook op maat van de studenten gemaakt moeten worden. Op die manier zullen we tot een betere integratie met de bewoners komen.
 • De stad Leuven zou studenten moeten zien als meerwaarde en deel van de stad. Dit kan door in te zetten op communicatie, maar ook op evenementen die voor iedereen aantrekkelijk zijn.

Leefbaarheid

 • Fakbars zouden als volwaardige Leuvense horecazaken erkend moeten worden.
 • Het is belangrijk dat er voldoende acties worden ondernomen om overlast te minimaliseren.

Mobiliteit

 • Leuven is een echte fietsstad, maar er zijn nog heel wat mobiliteitsproblemen. We zouden graag hebben dat deze efficiënt worden aangepakt en dat studenten hier steeds bij betrokken worden.
 • We vragen dat er één schepen bevoegd is voor mobiliteit zodat er één duidelijk aanspreekpunt is.

Communicatie

 • Stadszaken, zoals wegenwerken en voorzieningen, zouden specifiek gecommuniceerd moeten worden naar studenten.
 • We vragen een losser beleid rond de taalwetgeving zodat internationale studenten beter ondersteund kunnen worden.
 • Communicatie over uitgaansnachten zou minder sensatiegericht moeten zijn.

Huisvesting

 • We vragen een blijvende ondersteuning van het Kotlabel.
 • De dienst woontoezicht zou moeten versterkt worden zodat alle Leuvense koten elke vijf jaar gecontroleerd worden in plaats van elke tien jaar.

Gezondheid

 • Er zou een geïntegreerd beleid omtrent drugs en alcohol moeten komen, eerder dan losse acties en interventies.

Vrije tijd

 • Er zou een duidelijk plan voor een nieuwe, veelzijdige fuifzaal moeten komen.
 • De stad zou voldoende inspanning moeten leveren om zowel Belgische als internationale studenten te betrekken bij activiteiten in het weekend.
 • Het project van de podiumkunstenzaal Hertogensite zou concreet uitgewerkt moeten worden met inspraak van studenten.
 • Studenten zouden betrokken moeten worden bij het bestuur van Museum M, opdat men studentvriendelijker kan werken.
 • Cultuurkaarthouders zouden ook online moeten kunnen reserveren bij 30CC.

Studentenverenigingen

 • Er zou een centraal evenementenloket moeten komen dat aanvragen van evenementen opvolgt en een laagdrempelig aanspreekpunt is.
 • Studentenverenigingen zouden gebruik moeten kunnen maken van de lokalen en ruimtes van de stad aan een voordeeltarief. 
 • Alle studentenverenigingen zouden gebruik moeten kunnen maken van de provinciale uitleendienst.

Ondernemerschap & innovatie

 • Het stadsbestuur zou meer moeten inzetten op creatieve initiatieven zoals Lcie om van Leuven een echte Smart City te maken.
 • Leegstaande gebouwen in Leuven zouden gebruikt moeten worden als start-up ruimte.

Participatie/inspraak

 • De bestaande overlegstructuren zouden behouden moeten blijven, en nog verder versterkt moeten worden door de thema’s te verbreden.
 • Het strategisch overleg van het stadsbestuur met de studenten zou verder geformaliseerd moeten worden opdat dit overleg meer beslissingsmacht verwerft.
 • We vragen een studentenambtenaar die een brug vormt tussen studenten en stadsdiensten en -beleid.

Diversiteit

 • Er zou een verdere afstemming tussen de Leuvense onderwijsinstellingen en de stad moeten komen.

Duurzaamheid

 • Studenten zouden betrokken moeten worden bij het project Leuven 2030.
 • De stad Leuven zou evenementen en organisaties moeten ondersteunen om te verduurzamen.

Stadsvernieuwing

 • De parkings op de Vismarkt en het Sint-Jacobsplein zouden omgevormd moeten worden tot aangename ontmoetingsplaatsen.